Chào Mừng Máy Chủ Mới (cập nhật mới)

20/01 > 01/01/1970

Đua Top Server Mới

 

Quý nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ thân mến!

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động Chào Mừng Máy Chù Mới vẫn đang diễn ra hết sức náo nhiệt và nhộn nhịp bởi chư vị nhân sĩ khắp thiên hạ. Trong khi đó, giang hồ lại đang dậy sóng trước thông tin về các vật phẩm mới và hấp dẫn vô cùng.

Tiếp tục mang đến thêm nhiều niềm vui, thuận tiện cho quý nhân sĩ trên hành trình bôn tẩu, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ tiến hành điều chỉnh nội dung chuỗi sự kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới với những phần thưởng mới có giá trị liên thành.

Nội dung điều chỉnh

  • Thời gian áp dụng: Từ sau thời gian bảo trì ngày 21/01/2016.
  • Điều kiện tham gia: Từ server 266 trở về sau.
  • Nội dung điều chỉnh: Thay đổi cơ cấu giải thưởng xếp hạng tương ứng các mốc ngày, chi tiết như sau:

Đua Top Server Mới

Ngày 1 & 2: Vua Tăng Cấp
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Vũ Khí 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Vũ Khí 9 Sao 
1.000.000 Bạc 2.000.000 Bạc
Hạng 2 Vũ Khí 7 Sao  Vũ Khí 8 Sao 
500.000 Bạc 1.000.000 Bạc
Hạng 3 Vũ Khí 7 Sao  Vũ Khí 7 Sao 
250.000 Bạc 500.000 Bạc
Hạng 4 Vũ Khí 7 Sao  Vũ Khí 7 Sao 
150.000 Bạc 300.000 Bạc
Hạng 5 Vũ Khí 7 Sao  Vũ Khí 7 Sao 
100.000 Bạc 200.000 Bạc
Hạng 6 - 10 Vũ Khí 7 Sao  Vũ Khí 7 Sao 
50.000 Bạc 100.000 Bạc
Hạng 11 - 20 Vũ Khí 6 Sao  Vũ Khí 6 Sao 
50.000 Bạc 100.000 Bạc
Ngày 2: Vua Thú Hồn
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Nón 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Nón 9 Sao 
100 Thú Hồn Đơn 200 Thú Hồn Đơn
Hạng 2 Nón 7 Sao  Nón 8 Sao 
50 Thú Hồn Đơn 100 Thú Hồn Đơn
Hạng 3 Nón 7 Sao  Nón 7 Sao 
40 Thú Hồn Đơn 80 Thú Hồn Đơn
Hạng 4 Nón 7 Sao  Nón 7 Sao 
30 Thú Hồn Đơn 60 Thú Hồn Đơn
Hạng 5 Nón 7 Sao  Nón 7 Sao 
20 Thú Hồn Đơn 40 Thú Hồn Đơn
Hạng 6 - 10 Nón 7 Sao  Nón 7 Sao 
20 Thú Hồn Đơn 40 Thú Hồn Đơn
Hạng 11 - 20 Nón 6 Sao  Nón 6 Sao 
10 Thú Hồn Đơn 20 Thú Hồn Đơn
Ngày 3: Vua Thiên Phú
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Đai 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Đai 9 Sao
200 Sách Thiên Phú 400 Sách Thiên Phú
Hạng 2 Đai 7 Sao  Đai 8 Sao 
100 Sách Thiên Phú 200 Sách Thiên Phú
Hạng 3 Đai 7 Sao  Đai 7 Sao 
75 Sách Thiên Phú 150 Sách Thiên Phú
Hạng 4 Đai 7 Sao  Đai 7 Sao 
40 Sách Thiên Phú 80 Sách Thiên Phú
Hạng 5 Đai 7 Sao  Đai 7 Sao 
20 Sách Thiên Phú 40 Sách Thiên Phú
Hạng 6 - 10 Đai 7 Sao  Đai 7 Sao 
20 Sách Thiên Phú 40 Sách Thiên Phú
Hạng 11 - 20 Đai 6 Sao  Đai 6 Sao 
10 Sách Thiên Phú 20 Sách Thiên Phú
Ngày 4: Vua Đá Quý
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Áo 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Áo 9 Sao
10.000 Đá Hoa Văn 20.000 Đá Hoa Văn
Hạng 2 Áo 7 Sao  Áo 8 Sao 
5.000 Đá Hoa Văn 10.000 Đá Hoa Văn
Hạng 3 Áo 7 Sao  Áo 7 Sao 
2.500 Đá Hoa Văn 5.000 Đá Hoa Văn
Hạng 4 Áo 7 Sao  Áo 7 Sao 
1.250 Đá Hoa Văn 2.500 Đá Hoa Văn
Hạng 5 Áo 7 Sao  Áo 7 Sao 
750 Đá Hoa Văn 1.500 Đá Hoa Văn
Hạng 6 - 10 Áo 7 Sao  Áo 7 Sao 
750 Đá Hoa Văn 4.500 Đá Hoa Văn
Hạng 11 - 20 Áo 6 Sao  Áo 6 Sao 
500 Đá Hoa Văn 1.000 Đá Hoa Văn
Ngày 5: Vua Căn Cốt
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Giày 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Giày 9 Sao
6 Bùa Căn Cốt 12Bùa Căn Cốt
Hạng 2 Giày 7 Sao  Giày 8 Sao 
5 Bùa Căn Cốt 10 Bùa Căn Cốt
Hạng 3 Giày 7 Sao  Giày 7 Sao 
4 Bùa Căn Cốt 8 Bùa Căn Cốt
Hạng 4 Giày 7 Sao  Giày 7 Sao 
3 Bùa Căn Cốt 6 Bùa Căn Cốt
Hạng 5 Giày 7 Sao  Giày 7 Sao 
2 Bùa Căn Cốt 4 Bùa Căn Cốt
Hạng 6 - 10 Giày 7 Sao  Giày 7 Sao 
2 Bùa Căn Cốt 4 Bùa Căn Cốt
Hạng 11 - 20 Giày 6 Sao  Giày 6 Sao 
1 Bùa Căn Cốt 2 Bùa Căn Cốt
Ngày 6: Vua Đặc Kỹ
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Khố 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Khố 9 Sao
2.400 Hiệp Hồn 4.800 Hiệp Hồn
Hạng 2 Khố 7 Sao  Khố 8 Sao 
1.200 Hiệp Hồn 2.400 Hiệp Hồn
Hạng 3 Khố 7 Sao  Khố 7 Sao 
800 Hiệp Hồn 1.600 Hiệp Hồn
Hạng 4 Khố 7 Sao  Khố 7 Sao 
500 Hiệp Hồn 1.000 Hiệp Hồn
Hạng 5 Khố 7 Sao  Khố 7 Sao 
350 Hiệp Hồn 700 Hiệp Hồn
Hạng 6 - 10 Khố 7 Sao  Khố 7 Sao 
200 Hiệp Hồn 400 Hiệp Hồn
Hạng 11 - 20 Khố 6 Sao  Khố 6 Sao 
100 Hiệp Hồn 200 Hiệp Hồn
Ngày 7: Vua Thần Binh
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Hộ Uyển 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộ Uyển 9 Sao
50 Hắc Tinh Thiết 100 Hắc Tinh Thiết
Hạng 2 Hộ Uyển 7 Sao  Hộ Uyển 8 Sao 
30 Hắc Tinh Thiết 60 Hắc Tinh Thiết
Hạng 3 Hộ Uyển 7 Sao  Hộ Uyển 7 Sao 
20 Hắc Tinh Thiết 40 Hắc Tinh Thiết
Hạng 4 Hộ Uyển 7 Sao  Hộ Uyển 7 Sao 
15 Hắc Tinh Thiết 30 Hắc Tinh Thiết
Hạng 5 Hộ Uyển 7 Sao  Hộ Uyển 7 Sao 
10 Hắc Tinh Thiết 20 Hắc Tinh Thiết
Hạng 6 - 10 Hộ Uyển 7 Sao  Hộ Uyển 7 Sao 
10 Hắc Tinh Thiết 20 Hắc Tinh Thiết
Hạng 11 - 20 Hộ Uyển 6 Sao  Hộ Uyển 6 Sao 
5 Hắc Tinh Thiết 10 Hắc Tinh Thiết
Ngày 8-10: Vua Thần Binh
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Ngọc Bội 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Ngọc Bội 9 Sao 
500 Đồng Tôn Sư 1.000 Đồng Tôn Sư
Hạng 2 Ngọc Bội 7 Sao  Ngọc Bội 8 Sao 
250 Đồng Tôn Sư 500 Đồng Tôn Sư
Hạng 3 Ngọc Bội 7 Sao  Ngọc Bội 7 Sao 
125 Đồng Tôn Sư 250 Đồng Tôn Sư
Hạng 4 Ngọc Bội 7 Sao  Ngọc Bội 7 Sao 
75 Đồng Tôn Sư 150 Đồng Tôn Sư
Hạng 5 Ngọc Bội 7 Sao  Ngọc Bội 7 Sao 
50 Đồng Tôn Sư 100 Đồng Tôn Sư
Hạng 6 - 10 Ngọc Bội 7 Sao  Ngọc Bội 7 Sao 
1.000 Đồng 2.000 Đồng
Hạng 11 - 20 Ngọc Bội 6 Sao  Ngọc Bội 6 Sao 
500 Đồng 1.000 Đồng
Ngày 9: Vua Tâm Pháp
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Nhẫn 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Nhẫn 9 Sao 
50.000 Danh Vọng 100.000 Danh Vọng
Hạng 2 Nhẫn 7 Sao  Nhẫn 8 Sao 
25.000 Danh Vọng 50.000 Danh Vọng
Hạng 3 Nhẫn 7 Sao  Nhẫn 7 Sao 
12.500 Danh Vọng 25.000 Danh Vọng
Hạng 4 Nhẫn 7 Sao  Nhẫn 7 Sao 
7.500 Danh Vọng 15.000 Danh Vọng
Hạng 5 Nhẫn 7 Sao  Nhẫn 7 Sao 
5.000 Danh Vọng 10.000 Danh Vọng
Hạng 6 - 10 Nhẫn 7 Sao  Nhẫn 7 Sao 
2.500 Danh Vọng 5.000 Danh Vọng
Hạng 11 - 20 Nhẫn 6 Sao  Nhẫn 6 Sao 
1.000 Danh Vọng 2.000 Danh Vọng

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Với những điều chỉnh như trên, hi vọng quý nhân sĩ sẽ dễ dàng sở hữu được những vật phẩm quý giá để sớm ngày xưng bá võ lâm. Chúc quý nhân sĩ có những giờ phút vui vẻ tại thế giới võ hiệp.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến Độc Bộ Thiên Hạ, nhân sĩ vui lòng gửi yêu cầu tại đây hoặc gọi điện trực tiếp đến đường dây hotline 1900 545 526 (cước phí 1.000 VND/phút) để được hỗ trợ nhanh nhất.

Top