Chào Mừng Máy Chủ Mới (bản cập nhật)

16/04 > 01/01/1970

Đua Top Server Mới

 

Quý nhân sĩ Độc Bộ Thiên Hạ thân mến!

Đến thời điểm hiện tại, hoạt động Chào Mừng Máy Chù Mới vẫn đang diễn ra hết sức náo nhiệt và nhộn nhịp bởi chư vị nhân sĩ khắp thiên hạ. Trong khi đó, giang hồ lại đang dậy sóng trước thông tin về các vật phẩm mới và hấp dẫn vô cùng.

Tiếp tục mang đến thêm nhiều niềm vui, thuận tiện cho quý nhân sĩ trên hành trình bôn tẩu, Độc Bộ Thiên Hạ sẽ tiến hành điều chỉnh nội dung chuỗi sự kiện Chào Mừng Máy Chủ Mới với những phần thưởng mới có giá trị liên thành.

Nội dung điều chỉnh

  • Thời gian áp dụng: Từ sau thời gian bảo trì ngày 09/04/15.
  • Điều kiện tham gia: Từ server 135 trở về sau.
  • Nội dung điều chỉnh: Thay đổi cơ cấu giải thưởng xếp hạng tương ứng các mốc ngày, chi tiết như sau:

Đua Top Server Mới

Ngày 1 & 2: Vua Tăng Cấp
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Vũ Khí 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Vũ Khí 8 Sao 
1.000.000 Bạc 1.000.000 Bạc
Hạng 2 1.000.000 Bạc Vũ Khí 7 Sao 
500.000 Bạc
Hạng 3 500.000 Bạc Vũ Khí 7 Sao 
250.000 Bạc
Hạng 4 300.000 Bạc Vũ Khí 7 Sao 
150.000 Bạc
Hạng 5 200.000 Bạc Vũ Khí 7 Sao 
100.000 Bạc
Hạng 6 - 10 100.000 Bạc Vũ Khí 7 Sao 
50.000 Bạc
Hạng 11 - 20 40.000 Bạc Vũ Khí 6 Sao 
50.000 Bạc
Ngày 2: Vua Thú Hồn
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Nón 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Nón 8 Sao 
1.000.000 Tu vi 100 Thú Hồn Đơn
Hạng 2 1.000.000 Tu vi Nón 7 Sao 
50 Thú Hồn Đơn
Hạng 3 500.000 Tu vi Nón 7 Sao 
40 Thú Hồn Đơn
Hạng 4 300.000 Tu vi Nón 7 Sao 
30 Thú Hồn Đơn
Hạng 5 200.000 Bạc Nón 7 Sao 
20 Thú Hồn Đơn
Hạng 6 - 10 100.000 Tu vi Nón 7 Sao 
20 Thú Hồn Đơn
Hạng 11 - 20 40.000 Tu vi Nón 6 Sao 
10 Thú Hồn Đơn
Ngày 3: Vua Thiên Phú
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Đai 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Đai 8 Sao
100 Vô Tự Thư 200 Sách Thiên Phú
Hạng 2 100 Vô Tự Thư Đai 7 Sao 
100 Sách Thiên Phú
Hạng 3 60 Vô Tự Thư Đai 7 Sao 
75 Sách Thiên Phú
Hạng 4 40 Vô Tự Thư Đai 7 Sao 
40 Sách Thiên Phú
Hạng 5 30 Vô Tự Thư Đai 7 Sao 
20 Sách Thiên Phú
Hạng 6 - 10 20 Vô Tự Thư Đai 7 Sao 
20 Sách Thiên Phú
Hạng 11 - 20 10 Vô Tự Thư Đai 6 Sao 
10 Sách Thiên Phú
Ngày 4: Vua Đá Quý
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Áo 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Áo 8 Sao
5.000 Đá Hoa Văn 10.000 Đá Hoa Văn
Hạng 2 5.000 Đá Hoa Văn Áo 7 Sao 
5.000 Đá Hoa Văn
Hạng 3 3.000 Đá Hoa Văn Áo 7 Sao 
2.500 Đá Hoa Văn
Hạng 4 2.000 Đá Hoa Văn Áo 7 Sao 
1.250 Đá Hoa Văn
Hạng 5 1.000 Đá Hoa Văn Áo 7 Sao 
750 Đá Hoa Văn
Hạng 6 - 10 500 Đá Hoa Văn Áo 7 Sao 
750 Đá Hoa Văn
Hạng 11 - 20 200 Đá Hoa Văn Áo 6 Sao 
500 Đá Hoa Văn
Ngày 5: Vua Căn Cốt
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Giày 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Giày 8 Sao
10.000 Công Trạng 6 Bùa Căn Cốt
Hạng 2 10.000 Công Trạng Giày 7 Sao 
5 Bùa Căn Cốt
Hạng 3 5.000 Công Trạng Giày 7 Sao 
4 Bùa Căn Cốt
Hạng 4 3.000 Công Trạng Giày 7 Sao 
3 Bùa Căn Cốt
Hạng 5 2.000 Công Trạng Giày 7 Sao 
2 Bùa Căn Cốt
Hạng 6 - 10 1000 Công Trạng Giày 7 Sao 
2 Bùa Căn Cốt
Hạng 11 - 20 400 Công Trạng Giày 6 Sao 
1 Bùa Căn Cốt
Ngày 6: Vua Đặc Kỹ
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Hộ Thoái 8 Sao
Độc Bộ Thiên Hạ
Khố 8 Sao
2.400 Hiệp Hồn 2.400 Hiệp Hồn
Hạng 2 2.400 Hiệp Hồn Khố 7 Sao 
1.200 Hiệp Hồn
Hạng 3 1.600 Hiệp Hồn Khố 7 Sao 
800 Hiệp Hồn
Hạng 4 1.000 Hiệp Hồn Khố 7 Sao 
500 Hiệp Hồn
Hạng 5 700 Hiệp Hồn Khố 7 Sao 
350 Hiệp Hồn
Hạng 6 - 10 400 Hiệp Hồn Khố 7 Sao 
200 Hiệp Hồn
Hạng 11 - 20 200 Hiệp Hồn Khố 6 Sao 
100 Hiệp Hồn
Ngày 7: Vua Thần Binh
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Hộ Uyển 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Hộ Uyển 8 Sao
1.000.000 Trải Nghiệm 50 Hắc Tinh Thiết
Hạng 2 1.000.000 Trải Nghiệm Hộ Uyển 7 Sao 
30 Hắc Tinh Thiết
Hạng 3 500.000 Trải Nghiệm Hộ Uyển 7 Sao 
20 Hắc Tinh Thiết
Hạng 4 300.000 Trải Nghiệm Hộ Uyển 7 Sao 
15 Hắc Tinh Thiết
Hạng 5 200.000 Trải Nghiệm Hộ Uyển 7 Sao 
10 Hắc Tinh Thiết
Hạng 6 - 10 100.000 Trải Nghiệm Hộ Uyển 7 Sao 
10 Hắc Tinh Thiết
Hạng 11 - 20 40.000 Trải Nghiệm Hộ Uyển 6 Sao 
5 Hắc Tinh Thiết
Ngày 8-10: Vua Thần Binh
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Ngọc Bội 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Ngọc Bội 8 Sao 
500 Đồng Tôn Sư 500 Đồng Tôn Sư
Hạng 2 500 Đồng Tôn Sư Ngọc Bội 7 Sao 
250 Đồng Tôn Sư
Hạng 3 250 Đồng Tôn Sư Ngọc Bội 7 Sao 
125 Đồng Tôn Sư
Hạng 4 150 Đồng Tôn Sư Ngọc Bội 7 Sao 
75 Đồng Tôn Sư
Hạng 5 100 Đồng Tôn Sư Ngọc Bội 7 Sao 
50 Đồng Tôn Sư
Hạng 6 - 10 2.000 Đồng Ngọc Bội 7 Sao 
1.000 Đồng
Hạng 11 - 20 1.000 Đồng Ngọc Bội 6 Sao 
500 Đồng
Ngày 9: Vua Tâm Pháp
Xếp hạngPhần thưởng
Trước điều chỉnhSau điều chỉnh
Hạng 1 Độc Bộ Thiên Hạ
Nhẫn 8 Sao 
Độc Bộ Thiên Hạ
Nhẫn 8 Sao 
50.000 Danh Vọng 50.000 Danh Vọng
Hạng 2 50.000 Danh Vọng Nhẫn 7 Sao 
25.000 Danh Vọng
Hạng 3 25.000 Danh Vọng Nhẫn 7 Sao 
12.500 Danh Vọng
Hạng 4 15.000 Danh Vọng Nhẫn 7 Sao 
7.500 Danh Vọng
Hạng 5 10.000 Danh Vọng Nhẫn 7 Sao 
5.000 Danh Vọng
Hạng 6 - 10 5.000 Danh Vọng Nhẫn 7 Sao 
2.500 Danh Vọng
Hạng 11 - 20 2.000 Danh Vọng Nhẫn 6 Sao 
1.000 Danh Vọng

Thông tin chi tiết xem tại đây.

 

Với những điều chỉnh như trên, hi vọng quý nhân sĩ sẽ dễ dàng sở hữu được những vật phẩm quý giá để sớm ngày xưng bá võ lâm. Chúc quý nhân sĩ có những giờ phút vui vẻ tại thế giới võ hiệp.

 

Mọi thắc mắc liên quan đến Độc Bộ Thiên Hạ, nhân sĩ vui lòng gửi yêu cầu tại đây hoặc gọi điện trực tiếp đến đường dây hotline 1900 545 526 (cước phí 1.000 VND/phút) để được hỗ trợ nhanh nhất.

Top