Chào mừng máy chủ mới

09/11 > 28/02/2015

Quà Giới Hạn Cấp

Khi đạt đến cấp độ tương ứng, nhân sĩ sẽ có thể mua túi Quà Giới Hạn Cấp với tổng giá trị ưu đãi đến 90% trên mỗi túi quà. Đây là cơ hội duy nhất để sở hữu những vật phẩm quý hiếm với giá cực kỳ hấp dẫn, hy vọng quý nhân sĩ đừng nên bỏ lỡ!

Quà Giới Hạn Cấp giảm giá ưu đãi đến 90%

Giá bánTúi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
Giá gốc 576 Vàng 1.776 Vàng 5.776 Vàng 17.776 Vàng 1.776 Vàng
Giá ưu đãi 56 Vàng 176 Vàng 576 Vàng 1.776 Vàng 176 Vàng

Độc Bộ Thiên Hạ

Túi Quà cấp 30

Túi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
2 Cơ Duyên Lệnh 5 Cơ Duyên Lệnh 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao 3 Cơ Duyên Lệnh - Cao 200.000 Bạc
100.000 Bạc 100.000 Tu Vi 200.000 Tu Vi 100 Võ Hồn 100.000 Tu Vi
1 Rượu Trăm Năm 1 Rượu Ngàn Năm 200.000 Tu Vi 100 Võ Hồn 1 Rượu Ngàn Năm
3 Hộp Đá Cấp 1 10 Hộp Đá Cấp 1 200.000 Tu Vi 100 Võ Hồn 1 Hộp Đá Cấp 3
1 Dùi Đục Đá 3 Dùi Đục Đá 200.000 Tu Vi 100 Võ Hồn 3 Dùi Đục Đá
1 Chìa Cổ Mộ 3 Chìa Cổ Mộ 200.000 Tu Vi 100 Võ Hồn 3 Chìa Cổ Mộ

Túi Quà cấp 40

Túi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
2 Cơ Duyên Lệnh 5 Cơ Duyên Lệnh 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao 3 Cơ Duyên Lệnh - Cao 200.000 Bạc
3 Vô Tự Thư 10 Vô Tự Thư 25 Sách Thiên Phú 400 Võ Hồn 10 Vô Tự Thư
3 Hộp Đá Cấp 1 10 Hộp Đá Cấp 1 25 Sách Thiên Phú 400 Võ Hồn 100.000 Tu Vi
1 Vong Tình Thư 1 Vong Tình Thư 25 Sách Thiên Phú 400 Võ Hồn 1 Hộp Đá Cấp 3
3 Căn Cốt Đơn 5 Căn Cốt Đơn 25 Sách Thiên Phú 400 Võ Hồn 5 Căn Cốt Đơn
1 Chìa Cổ Mộ 3 Chìa Cổ Mộ 25 Sách Thiên Phú 400 Võ Hồn 3 Chìa Cổ Mộ

Túi Quà cấp 45

Túi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
1 Bùa Căn Cốt 2 Bùa Căn Cốt 5 Bùa Căn Cốt 500 Hiệp Hồn 2 Bùa Căn Cốt
1 Phiếu Triệu Tâm Pháp 2 Phiếu Triệu Tâm Pháp 5 Phiếu Triệu Tâm Pháp 500 Hiệp Hồn 1 Phiếu Triệu Tâm Pháp
2 Rượu Trăm Năm 2 Rượu Ngàn Năm 5 Sách Trải Nghiệm Sơ Cấp 500 Hiệp Hồn 1 Rượu Ngàn Năm
3 Hộp Đá Cấp 1 10 Hộp Đá Cấp 1 5 Sách Trải Nghiệm Sơ Cấp 500 Hiệp Hồn 1 Hộp Đá Cấp 3
2 Căn Cốt Đơn 5 Căn Cốt Đơn 5 Sách Trải Nghiệm Sơ Cấp 500 Hiệp Hồn 5 Căn Cốt Đơn
1 Chìa Cổ Mộ 3 Chìa Cổ Mộ 5 Sách Trải Nghiệm Sơ Cấp 500 Hiệp Hồn 3 Chìa Cổ Mộ

Túi Quà cấp 50

Túi Quà 1Túi Quà 2Túi Quà 3Túi Quà 4Túi Quà 5
3 Cơ Duyên Lệnh 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao 2 Cơ Duyên Lệnh - Cao 1.000 Hiệp Hồn 1 Cơ Duyên Lệnh - Cao
1 Phiếu Triệu Tâm Pháp 2 Phiếu Triệu Tâm Pháp 5 Phiếu Triệu Tâm Pháp 1.000 Hiệp Hồn 1 Thu Thuế Lệnh
1 Rượu Ngàn Năm 3 Rượu Ngàn Năm 2 Rượu Vạn Năm 1.000 Hiệp Hồn 3 Rượu Ngàn Năm
2 Căn Cốt Đơn 5 Căn Cốt Đơn 20 Sách Trải Nghiệm Sơ Cấp 1.000 Hiệp Hồn 5 Căn Cốt Đơn
1 Chìa Cổ Mộ 3 Chìa Cổ Mộ 20 Sách Trải Nghiệm Sơ Cấp 1.000 Hiệp Hồn 3 Chìa Cổ Mộ
5 Khóa Tẩy Luyện 15 Khóa Tẩy Luyện 20 Sách Trải Nghiệm Sơ Cấp 1.000 Hiệp Hồn 15 Khóa Tẩy Luyện
Top