Chào mừng máy chủ mới

09/11 > 28/02/2015

Mua Chung Cùng Hưởng

Quý nhân sĩ thân mến,

Như đã từng công bố đến chư vị, cộng đồng chính là linh hồn trò chơi của Độc Bộ Thiên Hạ. Tại đây, yếu tố tương tác và phối hợp lợi ích giữa cộng đồng người chơi luôn được chú trọng đặt lên hàng đầu. Điều đó sẽ được thể hiện phần nào qua chuỗi sự kiện Mua Chung Cùng Hưởng như sau:

Nạp Lần Đầu

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số người nạp thẻ lần đầu trên toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
20 người nạp lần đầu VIP 1 - 10 10 Thu Thuế Lệnh
30 người nạp lần đầu VIP 1 - 10 20 Thu Thuế Lệnh
VIP 2 - 10 5 Hộp Đá Cấp 2
40 người nạp lần đầu VIP 1 - 10 30 Thu Thuế Lệnh
VIP 2 - 10 5 Hộp Đá Cấp 2
VIP 3 - 10 20 Vô Tự Thư
50 người nạp lần đầu VIP 1 - 10 40 Thu Thuế Lệnh
VIP 2 - 10 5 Hộp Đá Cấp 2
VIP 3 - 10 20 Vô Tự Thư
VIP 4 - 10 20 Khóa Tẩy Luyện

Tụ Nghĩa - Có phước cùng hưởng

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng cấp VIP toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Máy chủ có 10 VIP 3 VIP 1 - 10 8 Hộp Đá Cấp 1
Máy chủ có 5 VIP 4 VIP 1 - 10 5 Hộp Đá Cấp 1
VIP 2 - 10 10 Hộp Đá Cấp 1
Máy chủ có 2 VIP 5 VIP 1 - 10 2 Hộp Đá Cấp 2
VIP 2 - 10 5 Hộp Đá Cấp 2
VIP 3 - 10 10 Hộp Đá Cấp 2
Máy chủ có 1 VIP 6 VIP 1 - 10 2 Hộp Đá Cấp 2
VIP 2 - 10 5 Hộp Đá Cấp 2
VIP 3 - 10 10 Hộp Đá Cấp 2
VIP 4 - 10 15 Hộp Đá Cấp 2

Lợi Nhuận - Cùng nhau làm giàu

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng mua Quỹ Trưởng Thành của toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Mua 5 Quỹ Trưởng Thành VIP 1 - 10 20 Ngân Phiếu
Mua 15 Quỹ Trưởng Thành VIP 1 - 10 1 Rượu Trăm Năm
VIP 2 - 10 20 Ngân Phiếu
Mua 25 Quỹ Trưởng Thành VIP 1 - 10 1 Rượu Trăm Năm
VIP 2 - 10 1 Rượu Ngàn Năm
VIP 3 - 10 20 Ngân Phiếu
Mua 50 Quỹ Trưởng Thành VIP 1 - 10 1 Rượu Trăm Năm
VIP 2 - 10 1 Rượu Ngàn Năm
VIP 3 - 10 1 Rượu Vạn Năm
VIP 4 - 10 20 Ngân Phiếu

Cùng Trưng Thu - Tiền vô như nước

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lần tích lũy trưng thu Bạc mỗi ngày toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Trưng thu Bạc 150 lần VIP 1 - 10 2 Thu Thuế Lệnh
VIP 2 - 10 4 Thu Thuế Lệnh
VIP 3 - 10 6 Thu Thuế Lệnh
VIP 4 - 10 8 Thu Thuế Lệnh
Trưng thu Bạc 300 lần VIP 1 - 10 5 Thu Thuế Lệnh
VIP 2 - 10 10 Thu Thuế Lệnh
VIP 3 - 10 15 Thu Thuế Lệnh
VIP 4 - 10 20 Thu Thuế Lệnh

Tiên Phong - Đi đầu mọi lĩnh vực

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lần mua Thể Lực mỗi ngày toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Mua Thể Lực 30 lần Tất cả nhân sĩ 20 Vàng
Mua Thể Lực 60 lần VIP 1 - 10 80 Vàng

Luyện Thú Hồn - Hồng phúc tề thiên

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ điểm bồi dưỡng Thú Hồn toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
10 Thú Cưỡi bậc 1 VIP 1 - 10 10 Thú Hồn Đơn
5 Thú Cưỡi bậc 2 VIP 1 - 10 10 Thú Hồn Đơn
VIP 2 - 10 1 Thần Thú Đơn - Sinh Lực
2 Thú Cưỡi bậc 3 VIP 1 - 10 10 Thú Hồn Đơn
VIP 2 - 10 1 Thần Thú Đơn - Ngoại Phòng
VIP 3 - 10 1 Thần Thú Đơn - Nội Phòng
1 Thú Cưỡi bậc 5 VIP 1 - 10 10 Thú Hồn Đơn
VIP 2 - 10 1 Thần Thú Đơn - Ngoại Công
VIP 3 - 10 1 Thần Thú Đơn - Nội Công
VIP 4 - 10 1 Thần Thú Đơn - Sinh Lực
1 Thú Cưỡi bậc 7 VIP 1 - 10 10 Thú Hồn Đơn
VIP 2 - 10 1 Thần Thú Đơn - Ngoại Phòng
VIP 3 - 10 1 Thần Thú Đơn - Nội Phòng
VIP 4 - 10 1 Thần Thú Đơn - Sinh Lực
1 Thú Cưỡi bậc 9 VIP 1 - 10 10 Thú Hồn Đơn
VIP 2 - 10 1 Thần Thú Đơn - Ngoại Công
VIP 3 - 10 1 Thần Thú Đơn - Nội Công
VIP 4 - 10 1 Thần Thú Đơn - Sinh Lực

Quà Ân Huệ - Chung vui VIP 7

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng nhân sĩ VIP 7 toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Máy chủ tăng 1 VIP 7 VIP 1 - 10 1 Hộp Đá Cấp 5
VIP 2 - 10 1 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 10 Vô Tự Thư
VIP 4 - 10 10 Sách Thiên Phú

Quà Hào Kiệt - Tôn vinh VIP 8

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng nhân sĩ VIP 8 toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Máy chủ tăng 1 VIP 8 VIP 1 - 10 1 Hộp Đá Cấp 6
VIP 2 - 10 2 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 20 Vô Tự Thư
VIP 4 - 10 20 Sách Thiên Phú

Quà Ban Phúc - Đặc ân tặng VIP 9

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng nhân sĩ VIP 9 toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Máy chủ tăng 1 VIP 9 VIP 1 - 10 1 Hộp Đá Cấp 7
VIP 2 - 10 3 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 30 Vô Tự Thư
VIP 4 - 10 30 Sách Thiên Phú

Quà Chung Vui - Hạnh phúc đến với VIP 10

 • Thời gian diễn ra: Vĩnh viễn.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng nhân sĩ VIP 10 toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Máy chủ tăng 1 VIP 10 VIP 1 - 10 1 Hộp Đá Cấp 8
VIP 2 - 10 4 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 40 Vô Tự Thư
VIP 4 - 10 40 Sách Thiên Phú

Vô Tự Thư

 • Thời gian diễn ra: Sau khi mở máy chủ 5 ngày.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng tích lũy sử dụng Vô Tự Thư toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Sử dụng 200 Vô Tự Thư Tất cả nhân sĩ 2 Vô Tự Thư
VIP 1 - 10 2 Vô Tự Thư
VIP 2 - 10 2 Vô Tự Thư
VIP 3 - 10 2 Vô Tự Thư
Sử dụng 500 Vô Tự Thư Tất cả nhân sĩ 5 Vô Tự Thư
VIP 1 - 10 5 Vô Tự Thư
VIP 2 - 10 5 Vô Tự Thư
VIP 3 - 10 5 Vô Tự Thư
Sử dụng 1.000 Vô Tự Thư Tất cả nhân sĩ 8 Vô Tự Thư
VIP 1 - 10 8 Vô Tự Thư
VIP 2 - 10 8 Vô Tự Thư
VIP 3 - 10 8 Vô Tự Thư
Sử dụng 3.000 Vô Tự Thư Tất cả nhân sĩ 15 Vô Tự Thư
VIP 1 - 10 15 Vô Tự Thư
VIP 2 - 10 15 Vô Tự Thư
VIP 3 - 10 15 Vô Tự Thư

Cơ Duyên Lệnh

 • Thời gian diễn ra: Sau khi mở máy chủ 1 ngày.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng tích lũy sử dụng Cơ Duyên Lệnh toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Sử dụng 200 Cơ Duyên Lệnh Tất cả nhân sĩ 1 Cơ Duyên Lệnh
VIP 1 - 10 1 Cơ Duyên Lệnh
VIP 2 - 10 1 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 1 Cơ Duyên Lệnh
Sử dụng 500 Cơ Duyên Lệnh Tất cả nhân sĩ 1 Cơ Duyên Lệnh
VIP 1 - 10 1 Cơ Duyên Lệnh
VIP 2 - 10 1 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 1 Cơ Duyên Lệnh
Sử dụng 1.000 Cơ Duyên Lệnh Tất cả nhân sĩ 2 Cơ Duyên Lệnh
VIP 1 - 10 2 Cơ Duyên Lệnh
VIP 2 - 10 2 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 2 Cơ Duyên Lệnh
Sử dụng 3.000 Cơ Duyên Lệnh Tất cả nhân sĩ 2 Cơ Duyên Lệnh
VIP 1 - 10 2 Cơ Duyên Lệnh
VIP 2 - 10 2 Cơ Duyên Lệnh
VIP 3 - 10 2 Cơ Duyên Lệnh

Khóa Tẩy Luyện

 • Thời gian diễn ra: Sau khi mở máy chủ 20 ngày.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng tích lũy sử dụng Khóa Tẩy Luyện toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Sử dụng 200 Khóa Tẩy Luyện Tất cả nhân sĩ 2 Khóa Tẩy Luyện
VIP 1 - 10 2 Khóa Tẩy Luyện
VIP 2 - 10 2 Khóa Tẩy Luyện
VIP 3 - 10 2 Khóa Tẩy Luyện
Sử dụng 500 Khóa Tẩy Luyện Tất cả nhân sĩ 5 Khóa Tẩy Luyện
VIP 1 - 10 5 Khóa Tẩy Luyện
VIP 2 - 10 5 Khóa Tẩy Luyện
VIP 3 - 10 5 Khóa Tẩy Luyện
Sử dụng 1.000 Khóa Tẩy Luyện Tất cả nhân sĩ 8 Khóa Tẩy Luyện
VIP 1 - 10 8 Khóa Tẩy Luyện
VIP 2 - 10 8 Khóa Tẩy Luyện
VIP 3 - 10 8 Khóa Tẩy Luyện
Sử dụng 3.000 Khóa Tẩy Luyện Tất cả nhân sĩ 15 Khóa Tẩy Luyện
VIP 1 - 10 15 Khóa Tẩy Luyện
VIP 2 - 10 15 Khóa Tẩy Luyện
VIP 3 - 10 15 Khóa Tẩy Luyện

Triệu Tâm Pháp

 • Thời gian diễn ra: Sau khi mở máy chủ 20 ngày.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng tích lũy sử dụng Triệu Tâm Pháp toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
Sử dụng 50 Triệu Tâm Pháp Tất cả nhân sĩ 5 Sách Trải Nghiệm - Sơ
VIP 1 - 10 5 Sách Trải Nghiệm - Sơ
VIP 2 - 10 1 Phiếu Triệu Tâm Pháp
VIP 3 - 10 1 Phiếu Triệu Tâm Pháp
Sử dụng 150 Triệu Tâm Pháp Tất cả nhân sĩ 10 Sách Trải Nghiệm - Sơ
VIP 1 - 10 10 Sách Trải Nghiệm - Sơ
VIP 2 - 10 1 Phiếu Triệu Tâm Pháp
VIP 3 - 10 1 Phiếu Triệu Tâm Pháp
Sử dụng 500 Triệu Tâm Pháp Tất cả nhân sĩ 15 Sách Trải Nghiệm - Sơ
VIP 1 - 10 15 Sách Trải Nghiệm - Sơ
VIP 2 - 10 2 Phiếu Triệu Tâm Pháp
VIP 3 - 10 2 Phiếu Triệu Tâm Pháp
Sử dụng 1.000 Triệu Tâm Pháp Tất cả nhân sĩ 20 Khóa Tẩy Luyện
VIP 1 - 10 20 Khóa Tẩy Luyện
VIP 2 - 10 2 Khóa Tẩy Luyện
VIP 3 - 10 2 Khóa Tẩy Luyện

Trang bị 8 sao

 • Thời gian diễn ra: Sau khi mở máy chủ 12 ngày.
 • Nội dung: Căn cứ số lượng trang bị 8 sao toàn máy chủ để tặng quà, cấp VIP khác nhau sẽ nhận quà khác nhau.
Điều kiệnĐối tượng nhậnQuà tặng
30 Trang Bị 8 Sao Tất cả nhân sĩ 50.000 Bạc
VIP 1 - 10 50.000 Bạc
VIP 2 - 10 20 Đồng
VIP 3 - 10 10 Đồng Tôn Sư
100 Trang Bị 8 Sao Tất cả nhân sĩ 100.000 Bạc
VIP 1 - 10 100.000 Bạc
VIP 2 - 10 40 Đồng
VIP 3 - 10 20 Đồng Tôn Sư
200 Trang Bị 8 Sao Tất cả nhân sĩ 150.000 Bạc
VIP 1 - 10 150.000 Bạc
VIP 2 - 10 80 Đồng
VIP 3 - 10 30 Đồng Tôn Sư
Top