Boss Bang Chiến

04/06 > 03/06/2015

Tri Ân Nạp Thẻ

Nhằm mang đến nhiều lợi ích hơn nữa cho quý nhân sĩ trong hành trình bôn tẩu tại thế giới võ hiệp, Độc Bộ Thiên Hạ khai mở chương trình Tri Ân Nạp Thẻ đặc biệt với những ưu đãi cực kỳ hấp dẫn. Tin chắc rằng, những tặng phẩm giá trị trong sự kiện lần này sẽ giúp quý nhân sĩ thêm phần hứng khởi hơn trong chuyến chu du thiên hạ.

Giới thiệu

  • Thời gian diễn ra: Từ sau bảo trì ngày 04/06/2015 - 24h00 ngày 10/06/2015.
  • Nội dung: Trong thời gian diễn ra hoạt động, nhân sĩ nạp Vàng đạt mốc tích lũy mỗi ngày sẽ nhận được phần thưởng tương ứng.

Tri Ân Nạp Thẻ 1

  • Thời gian: Từ sau bảo trì ngày 04/06/2015 - 24h00 ngày 06/06/2015.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 100 Công Trạng + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5 + 200 Hồn Lực
500 60 Hiệp Hồn + 200 Công Trạng  + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 400 Hồn Lực
1.500 120 Hiệp Hồn + 400 Công Trạng+ 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 5 + 600 Hồn Lực
2.500 160 Hiệp Hồn + 800 Công Trạng  + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 2
5.000 320 Hiệp Hồn + 1.500 Công Trạng + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 640 Hiệp Hồn + 3.000 Công Trạng  + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 6.500 Công Trạng  + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 7 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 12.000 Công Trạng+ 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 25.000 Công Trạng + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 8 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 52.000 Công Trạng + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 8 Hộp Đá cấp 8 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 15 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 100.000 Công Trạng + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 9 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 20 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Tri Ân Nạp Thẻ 2

  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 07/06/2015 - 24h00 ngày 08/06/2015.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 20 Uyên Ương Phổ + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5 + 200 Hồn Lực
500 60 Hiệp Hồn +40 Uyên Ương Phổ  + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 400 Hồn Lực
1.500 120 Hiệp Hồn + 60 Uyên Ương Phổ + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 5 + 600 Hồn Lực
2.500 160 Hiệp Hồn + 80 Uyên Ương Phổ + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 800 Hồn Lực
5.000 320 Hiệp Hồn + 100 Uyên Ương Phổ  + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 640 Hiệp Hồn + 120 Uyên Ương Phổ + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 150 Uyên Ương Phổ + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 7 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 180 Uyên Ương Phổ + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 220 Uyên Ương Phổ + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 8 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 250 Uyên Ương Phổ + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 8 Hộp Đá cấp 8 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 15 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 300 Uyên Ương Phổ + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 9 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 20 Mảnh Thẻ Hào Hiệp

Tri Ân Nạp Thẻ 3

  • Thời gian: Từ 0h00 ngày 09/06/2015 - 24h00 ngày 10/06/2015.
Mốc nạp tích lũyQuà tặng
200 40 Hiệp Hồn + 2 Bùa Hóa Hồn + 1 Rượu Thể Lực Cao + 2 Thẻ 100 Vàng + 1 Hộp Đá cấp 5 + 200 Hồn Lực
500 60 Hiệp Hồn + 4 Bùa Hóa Hồn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 4 Thẻ 100 Vàng + 2 Hộp Đá cấp 5 + 400 Hồn Lực
1.500 120 Hiệp Hồn + 6 Bùa Hóa Hồn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 8 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 5 + 600 Hồn Lực
2.500 160 Hiệp Hồn + 8 Bùa Hóa Hồn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 10 Thẻ 100 Vàng + 3 Hộp Đá cấp 6 + 3 Hộp Tinh Thạch cấp 2
5.000 320 Hiệp Hồn + 10 Bùa Hóa Hồn + 2 Rượu Thể Lực Cao + 20 Thẻ 100 Vàng + 5 Hộp Đá cấp 6 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 2 + 2 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
10.000 640 Hiệp Hồn + 12 Bùa Hóa Hồn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 40 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 7 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 4 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
20.000 1.200 Hiệp Hồn + 14 Bùa Hóa Hồn + 1 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 7 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 3 + 6 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
40.000 2.400 Hiệp Hồn + 16 Bùa Hóa Hồn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 60 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 8 + 4 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 8 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
60.000 2.400 Hiệp Hồn + 18 Bùa Hóa Hồn + 2 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 6 Hộp Đá cấp 8 + 6 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 10 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
80.000 2.400 Hiệp Hồn + 20 Bùa Hóa Hồn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 80 Thẻ 100 Vàng + 8 Hộp Đá cấp 8 + 8 Hộp Tinh Thạch cấp 4 + 15 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
120.000 3.400 Hiệp Hồn + 22 Bùa Hóa Hồn + 3 Rượu Thể Lực Siêu + 100 Thẻ 100 Vàng + 4 Hộp Đá cấp 9 + 5 Hộp Tinh Thạch cấp 5 + 20 Mảnh Thẻ Hào Hiệp
Top