Tầng Hào Hiệp

Hệ thống Tầng Hào Hiệp mở ra thêm một con đường mới để có thể tiến hóa tối đa những đặc tính vốn có. Thế sự luân hồi, hào kiệt tuy thực lực vô song nhưng nếu có được những Hào Hiệp kiệt xuất, kề vai sát cánh xông pha giang hồ sẽ sớm đạt được khí phách hơn người, độc bá võ tôn.

Tầng Hào Hiệp

  • Nhấp chọn biểu tượng "Nhân Vật" ở màn hình game để kích hoạt tính năng.

Quẻ Hào Hiệp

   • Giao diện

Tầng Hào Hiệp

  • Điều kiện: nhân vật đạt cấp 50 trở lên.
  • Chỉ có Hào Hiệp mới được tăng cấp tầng.
  • Tiêu hao Mảnh Thẻ Hào Hiệp để tăng cấp cho Hào Hiệp. Lưu ý mỗi lần tăng cấp sẽ tốn số lượng Mảnh Thẻ Hào Hiệp khác nhau và chỉ được tăng 1 tầng/ lần.

Tầng Hào Hiệp

  • Mỗi lần tăng cấp Hào Hiệp tương ứng có thể gia tăng thuộc tính. Khi tăng đến tầng chỉ định, Hào Hiệp có cơ hội nhận được kỹ năng mới.
  • Tăng Kỹ Năng Hào Hiệp: Nhấp chọn kỹ năng tương ứng đế tiến cấp, tiêu hao Sách Hào Hiệp để tăng cấp của các kỹ năng.
  • Lưu ý:
   • Một trong các đặc quyền của Tầng là Thuật Hóa Trang, có thể đổi vĩnh viễn mô hình Hào Hiệp.
   • Tầng Hào Hiệp mở tối đa đến tầng 5.
   • Khi truyền thừa Hào Hiệp có thể kế thừa thông tin Tầng, nhưng không thể kế thừa cấp Hào Hiệp.
Top