Kinh Mạch

Thiên hạ rộng lớn, kỳ tài khắp nơi. Để so sánh các anh hùng hào kiệt trong thiên hạ không thể chỉ dựa trên chiêu thức võ công, nội lực thâm hậu mà còn phải so bì về tư chất kinh mạch và căn cốt. Tương truyền, thông qua việc đả thông các huyệt vị trong kinh mạch, nhân sĩ sẽ khai phá được sức mạnh tiềm ẩn của bản thân và tăng cường khả năng lĩnh ngộ võ học, tu vi ngày đi ngàn dặm.

Độc Bộ Thiên Hạ

Kinh Mạch

  • Hệ thống Kinh Mạch do tám loại kinh mạch khác nhau tổ hợp mà thành. Sau khi tu luyện sẽ tăng cấp kinh mạch và giúp nhân vật gia tăng thuộc tính tương ứng.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Đẳng cấp kinh mạch càng cao, thuộc tính gia tăng càng mạnh.
 • Tu luyện kinh mạch cần tiêu hao Tu Vi.
 • Mỗi lần tu luyện kinh mạch sẽ cần một thời gian tu luyện nhất định. Có thể chọn tiêu phí Vàng để gia tăng tốc độ tu luyện hoặc trở thành VIP 3 để bỏ qua thời gian tu luyện.

Căn Cốt

Mỗi kinh mạch đều có thể tu luyện căn cốt tương ứng, đẳng cấp căn cốt càng cao thì thuộc tính kinh mạch gia tăng càng mạnh.

Độc Bộ Thiên Hạ

 • Kinh mạch đạt cấp 5 sẽ mở căn cốt tương ứng.
 • Căn Cốt bậc tối đa: Bậc 50.
 • Nâng cấp căn cốt cần tiêu hao Căn Cốt Đơn.
 • Nâng cấp thành công sẽ gia tăng 10% thuộc tính kinh mạch, tối đa tăng 100%.
 • Nâng cấp căn cốt có tỷ lệ thành công nhất định, nếu thất bại sẽ phải nâng cấp lại từ đầu.
 • Sử dụng Bùa Căn Cốt có thể giúp nâng cấp thất bại không bị giảm cấp căn cốt.
Top