Hệ Thống Hồn Thạch

Hệ thống Hồn Thạch Bảo Vật giúp tăng cường các thuộc tính, có ảnh hưởng lớn đến quá trình hành tẩu tại thế giới Độc Bộ Thiên Hạ. Vì vậy, quý nhân sĩ cần quan tâm các bảo vật để tận dụng được nguồn trợ lực quý giá này.

Hệ thống Hồn Thạch Bảo Vật

  • Nhấp chọn biểu tượng "Bảo vật" ở màn hình game để mở hệ thống Hồn Thạch.

  • Hệ thống Hồn Thạch Bảo Vật bao gồm 3 phần: Đục Lỗ Hồn Thạch, Khảm Hồn ThạchGhép Hồn Thạch
  • Giao diện

Hệ Thống Hồn Thạch

Điều kiện và cách thức tham gia

  • Điều kiện: nhân vật đạt cấp 54 trở lên.
  • Đục Lỗ Hồn Thạch
    • Yêu cầu: Bảo vật từ phẩm chất lục trở lên.
    • Tùy thuộc vào phẩm chất của bảo vật sẽ mở được số lỗ tương ứng. Tối đa mở được 6 lỗ.
    • Cách tham gia: Hệ thống yêu cầu hoàn thành minigame xếp gạch mới được tiến hành đục lỗ hồn thạch.

   Hệ Thống Hồn Thạch

    • Minigame xếp gạch: Sử dụng nguyên liệu Hồn Lực bên trái để kích hoạt các Mảnh Hồn Thạch. Tiến hành ghép tất cả Mảnh Hồn Thạch thành mô hình Hồn Thạch tương ứng.

   Hệ Thống Hồn Thạch

   • Lưu ý: Hồn Lực có thể nhận được thông qua việc bán bảo vật. Bảo vật khác nhau cần Mảnh Hồn Thạch và mô hình Hồn Thạch khác nhau.
  • Khảm Hồn Thạch
    • Hồn thạch gồm 2 loại: Hồn Thạch thường và Hồn Thạch đặc biệt.

   Hệ Thống Hồn Thạch

   • Hồn Thạch thường: Gia tăng thuộc tính ngẫu nhiên và được khảm vào 5 lỗ đầu của bảo vật.
   • Hồn Thạch đặc biệt: Ngoài gia tăng thuộc tính, còn tăng thêm kỹ năng đặc biệt. Chỉ được khảm vào lỗ thứ 6 của bảo vật.
  • Ghép Hồn Thạch
    • Nhấp chọn "Ghép Hồn Thạch" để kích hoạt.

   Hệ Thống Hồn Thạch

    • Cách ghép: Dùng số lượng đá hoặc tinh thạch nhất định để tiến hành ghép Hồn Thạch tương ứng.

   Hệ Thống Hồn Thạch

   • Đá từ cấp 5 - 10 sẽ ghép thành Hồn Thạch thường cấp 1.
   • Tinh thạch cấp 5 - 10 sẽ ghép thành Hồn Thạch đặc biệt cấp 1-6.
   • Lưu ý: Ghép Hồn Thạch cần Hóa Hồn Phù (Hóa Hồn Phù sinh ra trong hoạt động). Cấp Hồn Thạch càng cao càng dùng nhiều Hóa Hồn Phù.
Top